STAVA SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmie STAVA S.A. z siedzibą w Opolu.”

NR PROJEKTU: RPOP.02.01.02-16-0042/18
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  • II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
  • Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
  • Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
  • Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.08.2020 r.
  • Całkowita wartość projektu: 852 875,12 PLN
  • Wartość dofinansowania: 485 376,08 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy STAVA SPÓŁKA AKCYJNA.

Realizacja celu odbędzie się dzięki rozbudowie istniejącego systemu B2B/B2E/B2C delivERP przez zastosowanie nowatorskich rozwiązań teleinformatycznych oraz wprowadzenie nowych funkcjonalności w celu podniesienia efektywności procesów oraz poprawę jakości świadczonych usług.

W wyniku realizacji projektu STAVA zamierza uzyskać następujące efekty:

  • Poprawa efektywności realizowanych procesów biznesowych.
  • Wzrost jakości świadczonych usług.
  • Zwiększenie ilości obsługiwanych klientów i skali prowadzonej działalności.