Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 września 2022

Zarząd STAVA S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 i 2 k.s.h., niniejszym ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 września 2022 r., o godz. 9.00, w siedzibie Spółki, w Opolu przy ul. Kowalskiej 1, z następującym…